Login | FAQs | About UTHM Portal
Laman Utama
Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional Cetak Emel
Hear this article
http://fptv.uthm.edu.my/

PENGENALAN


Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional (FPTV), Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) , dahulu dikenali sebagai Fakulti Pendidikan Teknikal (FPTek),  diasaskan pada 20 September 2000 sebagai Jabatan Pendidikan Teknikal dan Vokasional (JPTek) dibawah pentadbiran Fakulti Teknologi Kejuruteraan (FTK), Kolej Universiti Tun Hussein Onn (KUiTTHO). 

Kesohoran kecemerlangan kami dalam niche bidang Pendidikan Guru Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TT-TVET) bermula pada 1993 apabila kami mula sebagai salah sebuah jabatan teras Pusat Latihan Staf Politeknik (PLSP) yang menghasilkan pensyarah dan instruktor terlatih dan bertauliah untuk mengajar dalam sistem politeknik Malaysia. PLSP telah dinaiktaraf dan dinamakan sebagai Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)  pada Mei 1998. Pada 1 Mei 2004, jabatan ini dinaiktaraf kepada Fakulti Pendidikan Teknikal berikutan pembubaran FTK.   Penjenamaan semula FPTek kepada FPTV mendapat pengesahan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) pada 23 Jun 2011, sebagai mengiktiraf peranan signifikan dan sumbangan berterusan kami dalam merintis sokongan perubahan dan transformasi sistem Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional pada peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

Pada masa kini, FPTV telah maju sebagai pusat pembekal dan rujukan berkualiti tinggi bagi  akademik, penyelidikan dan perundingan dalam bidang TT-TVET. Sejak tahun 2002, UNESCO-UNEVOC Bonn telah mengiktiraf peranan kami sebagai Pusat Bersekutu UNESCO-UNEVOC dan seterusnya pada 2005 telah menaiktaraf perakuan kepada fakulti ini sebagai  sebuah Pusat UNESCO-UNEVOC Malaysia. Kami tidak bersendirian dalam usaha berterusan mencapai dan membina reputasi kecemerlangan. Pelbagai kolaborasi dan jalinan hubungan telah dibina erat bersama organisasi serantau dan antarabangsa seperti SEAMEO VOCTECH (Pertubuhan Serantau Menteri-Menteri ASEAN Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional), KRIVET ( Institut Penyelidikan bagi Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Korea), CPSC  ( Kolej Latihan Staf Rancangan Colombo Filipina), NCCTE (Pusat Kebangsaan bagi Pendidikan Kerjaya dan Teknikal Amerika Syarikat), CEDEFOP (Pusat Pembangunan Latihan Vokasional Eropah) dan banyak lagi usaha telah dijayakan untuk menaiktaraf kualiti dan kredibiliti TVET untuk manfaat semua.

FPTV adalah sebuah fakulti profesional dalam niche TT-TVET. Fakulti ini menawarkan pelbagai program latihan guru yang seimbang dari aspek pengetahuan dan orientasi praktikal yang menepati keperluan agenda perubahan pembangunan ekonomi menerusi pendidikan dan latihan modal insan. Program pengajian yang ditawarkan di FPTV adalah bersifat dinamik, berimpak tinggi dan berupaya menerajui transformasi TVET pada peringkat serantau dan antarabangsa. Warga akademia dan staf sokongan kami amat berketrampilan dan berkotmitmen tinggi dalam menyampaikan ilmu teori dan praktikal terkini dalam persekitaran pembelajaran inovatif dan merangsang minat pelajar.


VISI
Menjadi pusat rujukan bertaraf dunia dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional melalui penyelidikan dan pembangunan serta pengajaran dan pembelajaran berteknologi terkini, sepadu dan bertunjangkan Falsafah Pendidikan Negara dan selaras dengan Wawasan 2020. 

MISI


Mendidik dan melatih sumber manusia yang profesional bertaraf dunia dalam bidang-bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional untuk mempelopori, mengembang dan mengaplikasikan ilmu dan teknologi terkini bertunjangkan Tauhid.

OBJEKTIF KUALITI
Objektif utama fakulti ini adalah: 
·          Menjalankan program akademik yang memenuhi kehendak pasaran dan Standard Guru Malaysia.
·          Menghasilkan sekurang-kurangnya 5 peratus graduan berijazah kelas pertama.
·          Mencapai 35 peratus staf akademik dengan kelayakan ijazah doctor falsafah pada tahun 2015.
·          Mencapai 70 peratus penglibatan staf akademik dalam penyelidikan, penerbitan dan perundingan pada 2015.
·          Memastikan setiap staf mengumpul sekurang-kurangnya 40 jam latihan profesional dalam setahun.
 
FUNGSI

Fungsi dan tanggungjawab warga fakulti ini adalah tertumpu ke arah memenuhi visi, misi dan objektif Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, menerusi memenuhi lapan bidang aktiviti akademik, seperti berikut:

1.1. Pengajaran dan Pembelajaran:
        Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berkualiti berpusatkan pelajar yang bersesuaian dalam PLTV.
1.2. Penyelidikan dan Pembangunan:
        Menjalankan penyelidikan dan pembangunan berfokuskan keperluan industri pendidikan berasaskan kehendak kepada  produk inovatif dan kreatif industri pendidikan dan industri berkaitan pendidikan.
1.3. Penerbitan dan Penulisan Akademik
        Membudayakan aktiviti penulisan dan penerbitan yang lebih kreatif dan inovatif dalam PLTV.
1.4. Perundingan:
        Untuk menjana perkongsian pintar antara fakulti dan industri dalam menambah baik kepakaran, pengetahuan dan kemahiran dalam PLTV.
1.5. Pembelajaran Sepanjang Hayat:
        Untuk membudayakan pembabitan dalam aktiviti  pembelajaran sepanjang hayat menerusi seminar, kolokium, forum dan bengkel pembangunan profesionalisma dalam PLTV.
1.6. Pembangunan Staf
        Untuk membangunkan aktiviti pembangunan modal insan yang holistik dalam PLTV.
1.7. Perkhidmatan Komuniti dan Sosial:
        Menjalinkan hubungan lestari antara fakulti dengan komuniti setempat.
1.8. Pengantarabangsaan:
        Menjalinkan kerjasama serantau dan antarabangsa menerusi program seperti pertukaran pelajar, pertukaran akademia, penyelidikan dan aktiviti pembangunan untuk menambahbaik daya saing fakulti.

JABATAN-JABATAN DI FAKULTI 

Penstrukturan jabatan di Fakulti Pendidikan Teknikal adalah terdiri daripada jabatan-jabatan berikut:

Jabatan Ikhtisas Pendidikan

 

Keprofesionalan ahli profesion Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional  adalah melampaui segala pengetahuan, kemahiran dan watak yang ditunjukkan menerusi amalan ikhtisas dalam pelbagai disiplin pendidikan, mengikut Kod and Etika Profesion Perguruan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Jabatan ini memfokus kepada:

 

1)     Melaksanakan kursus-kursus ikhtisas keguruan menerusi program pra-perkhidmatan dan dalam-perkhidmatan Latihan Guru Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TT-TVET), pada peringkat ijazah Sarjana Muda, Diploma Lepasan Ijazah, Sarjana dan Kedoktoran.

 

2)     Melaksanakan kursus-kursus peningkatan ikhtisas pendidikan untuk menerap pengetahuan, kemahiran dan watak  keguruan mengikut piawaian etika profesion perguruan.

 

 

Jabatan Pendidikan Kejuruteraan

Pendidikan Kejuruteraan adalah aktiviti pengajaran pengetahuan dan prinsip berkaitan dengan teras amalan kejuruteraan. Jabatan ini bertanggungjawab kepada pengendalian pengajaran dan pembelajaran pengetahuan konten dan prinsip kejuruteraan dan teknologi kepada bakal guru program Sarjana Muda Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan) di fakulti ini. Antara kursus-kursus berkaitan pengajaran ilmu kejuruteraan yang dikendalikan di jabatan ini adalah dalam bidang kejuruteraan sivil, elektrik, mekanikal dan teknologi maklumat.


Jabatan Pendidikan Vokasional

 

Pendidikan vokasional adalah pendidikan yang memajukan potensi kecenderungan dan kemahiran yang dapat disalurkan kearah mencerburi kerjaya berkemahiran secara spesifik. Jabatan ini bertanggungjawab dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran pengetahuan dan kemahiran proses dan prosedur kerja menerusi sistem prantisan  mengikut kriteria Piawaian Kompetensi Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) dalam Sistem Latihan Dual Kebangsaan (NDTS) Malaysia.

 

Buat masa kini, program-program Kemahiran (SKM) Pensijilan Kemahiran Malaysia yang ditawarkan di bawah Jabatan Pendidikan Vokasional adalah;

 

              Elektrik & Elektronik

              Binaan Bangunan

              Kimpalan dan Fabrikasi Logam

              Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara

              Pemesinan Am

              Multimedia Kreatif

              Hotel Katering

 

Pusat Kecemerlangan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional  (ACTiVE)

 

Tanggungjawab menyelaras pembangunan penyelidikan dan perundingan FPTV dipikul oleh Pusat Kecemerlangan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional  (ACTiVE), sayap pembangunan penyelidikan dan perundingan bagi fakulti. ACTiVE dipertanggungjawabkan memajukan dan mempromosi inovasi dan pemikiran terkini untuk diamalkan dalam bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional   - dalam dan luar negara. ACTiVE berperanan sebagai pemudahcara dan penggalak kolaborasi sesama ahli fakulti, untuk menyumbang dalam aktiviti penyelidikan, pembangunan kurikulum, penyebaran pengetahuan termaju menerusi penerbitan, khidmat dan kepimpinan masyarakat.

PROGRAM YANG DITAWARKAN

1. Doktor Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional
2. Doktor Falsafah Pendidikan
3. Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional (Penyelidikan / Kerja Kursus)
4. Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Awam)
5. Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Elektrik)
6. Sarjana Pendidikan Teknikal (Kejuruteraan Mekanikal)
7. Sarjana Pendidikan Teknikal (Reka Bentuk Instruksional dan Teknologi)
8. Sarjana Muda Pendidikan Teknik dan Vokasional
9. Sarjana Muda Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
10. Sarjana Muda Pendidikan Vokasional (Elektrik dan Elektronik) Dengan Kepujian
11. Sarjana Muda Pendidikan dan Vokasional (Katering) Dengan Kepujian
12. Sarjana Muda Pendidikan dan Vokasional (Binaan Bangunan) Dengan Kepujian
13. Sarjana Muda Pendidikan dan Vokasional (Pemesinan Am) Dengan Kepujian
14. Sarjana Muda Pendidikan dan Vokasional (Kimpalan dan Fabrikasi Logam) Dengan Kepujian
15. Sarjana Muda Pendidikan dan Vokasional (Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara) Dengan Kepujian
16. Sarjana Muda Pendidikan dan Vokasional (Multimedia Kreatif) Dengan Kepujian
17. Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah
18. Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah
 
KEMUDAHAN MAKMAL

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional  telah menyediakan pelbagai kemudahan moden dan terkini untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran pelajar. Kemudahan makmal di fakulti ditadbirkan mengikut jabatan-jabatan di fakulti dan dibahagikan kepada Makmal Jabatan Ikhtisas Pendidikan (JIP),  Makmal Jabatan Pendidikan Kejuruteraan (JPK) dan Makmal Jabatan Pendidikan Vokasional (JPV).
Makmal Jabatan Ikhtisas Pendidikan
• Makmal Pengajaran Multimedia & IT
• Makmal Pengajaran Mikro
• Makmal Komputer Umum
• Makmal Audio Digital
• Makmal Video Digital
• Makmal Fotografi
• Makmal Repografi
• Pusat Sumber Pendidikan
• Pusat ACTiVE
• Studio Senibina / Makmal Komputer COMPTIA
• Studio Pendidikan

Makmal Jabatan Pendidikan Kejuruteraan
• Makmal Penyamanan Udara & Penyejukbekuan Domestik & Perdagangan
• Makmal Penyamanan Udara & Penyejukbekuan Automotif
• Makmal Kawalan dan Automasi Industri
• Makmal Rekabentuk dan Automasi Industri
• Makmal Teknologi Industri
• Makmal Grafik Kejuruteraan
• Makmal Komputer AutoCAD
• Makmal Pendawaian Elektrik
• Makmal Teknologi Elektrik
• Makmal Elektronik
• Makmal Komputer Senibina
• Makmal Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu & Perabot
• Makmal Kerja Bata dan Binaan
• Makmal Fabrikasi & Kimpalan Logam
• Makmal Pemesinan Am, Acuan & Tuangan
• Makmal Kajidaya & Ukur Tanah

Makmal Jabatan Pendidikan Vokasional
Jabatan Pendidikan Vokasional baru saja ditubuhkan pada tahun 2012. Sebagai jabatan termuda dalam fakulti ini, buat masa kini kami berkongsi kepakaran, staf dan fasiliti makmal  yang sedia ada secara gunasama dengan jabatan-jabatan lain di fakulti ini. Kesemua makmal fakulti mematuhi spesifikasi keselamatan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), dan pada masa kini sedang dalam proses mendapatkan pentauliahan  bagi menjalankan program-program Pensijilan Kemahiran Malaysia (SKM). Makmal-makmal ini adalah seperti berikut;
• Makmal Teknologi Penyamanan Udara & Penyejukbekuan
• Makmal Penyamanan Udara & Penyejukbekuan Automotif
• Makmal Kawalan dan Automasi Industri
• Makmal Multi Media Kreatif
• Makmal Komputer AutoCAD
• Makmal Pendawaian Elektrik
• Makmal Teknologi Elektrik
• Makmal Elektronik
• Makmal Komputer Senibina
• Makmal Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu & Perabot
• Makmal Kerja Bata dan Binaan
• Makmal Fabrikasi & Kimpalan Logam
• Makmal Pemesinan Am, Acuan & Tuangan
• Makmal Kajidaya & Ukur Tanah
• Makmal – Makmal Katering

PELUANG KERJAYA


Sebagai sebuah fakulti profesional dan berpengalaman luas dalam TT-TVET, kesemua program di fakulti ini digubal dengan input terkini, hubungan erat dan rujukan berterusan pihak pemegang taruh pelbagai sektor TVET pada peringkat serantau dan antarabangsa. Fakulti ini diiktiraf sebagai Pusat UNESCO-UNEVOC Malaysia bagi TVET, mempunyai kolaborasi strategik  dan dinamik hampir ke seluruh dunia. Program-program kami mendapat akreditasi  jaminan kualiti dari MQA (Agensi Akreditasi Malaysia) dan SIRIM MS ISO 9001:2008 serta mendapat pengiktirafan penuh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi tujuan perlantikan ke jawatan-jawatan dalam perkhidmatan awam.  Pada masa kini graduan kami sedang berkhidmat di seluruh negara  dan luar negara, berjaya memajukan diri sebagai guru, jurulatih, pengajar, pentadbiran, pengurus, perancang bertauliah di institusi kerajaan dan swasta, atau pun sebagai usahawan berdaya maju.
Usaha berterusan terus diperhebatkan  untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai pusat bertauliah bagi Sistem Pensijilan Kemahiran Malaysia (SKM) dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Kementerian Sumber Manusia, dan juga dari agensi-agensi pensijilan guru vokasional antarabangsa yang diiktiraf.

DEKAN

Profesor Madya Dr. Hj. Ahmad bin Esa

HUBUNGI KAMI

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor
Tel No :  +607-456 4028/4122/4113/4012/4030/4011
Faks No : +607-4536585
Email : fptv @uthm.edu.my
Laman Web : http://fptv.uthm.edu.my/

Terakhir dikemaskini ( Rabu, 06 Januari 2016 )
 
logo-25-tahun-menegak_95.jpg
Technically Above The Rest
W3C Disability Access Decrease Font Size Increase Font Size
default purple colour blue colour green colour
© Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 2009. Hak cipta terpelihara.

Laman ini tertakluk kepada Penafian, Dasar Privasi, Dasar Keselamatan & Notis Hak cipta yang dinyatakan.

Laman web ini sesuai dilayari menggunakan Internet Explorer "Compatibilty View activated" dan Mozilla Firefox dengan paparan resolusi 1024x768.